Middenklasse woningen met inkomensvoorwaarden

Middenklasse woningen met inkomensvoorwaarden

Printvriendelijke versiePDF version

Voor de twee volgende categorieën van woningen, mag het inkomen van de correct ingeschreven kandidaat-huurders een bepaald inkomensplafond niet overschrijden (basis = recent aanslagbiljet).

De gesubsidieerde middenklasse woningen (ordonnantie betreffende sociale woonkernen en vrijstaande gebouwen)

In 2021 bedragen deze inkomensplafonds (index december 2020):

  • € 35.076 voor een alleenstaande
  • € 37.897 voor een gezin met 1 inkomen
  • € 44.540 voor een gezin met 2 inkomens
  • € 44.540 voor een gezin met meer dan 2 inkomens

Deze bedragen worden verhoogd met € 3.339 per kind ten laste en met € 6.680 voor een mindervalide persoon.

Deze bedragen wijzigen jaarlijks in functie van de aanpassing van de index van de consumptieprijzen.

De middenklasse woningen gesubsidieerd in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan

De belastbare inkomens mogen niet hoger zijn dan de bedragen voor middenklasse woningen die vastgelegd zijn in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 houdende de oplegging van stedenbouwkundige lasten bij de verlening van een stedenbouwkundige vergunning.

In 2021 bedragen deze inkomensplafonds (index december 2020):

  • € 61.607 voor een alleenstaande

Dit bedrag wordt verhoogd met € 5.749 voor de eerste bijkomende persoon, en met € 2.875 voor iedere andere bijkomende persoon.

Het inkomen van het gezin wordt bepaald op basis van de helft van het inkomen van de echtgenoot/echtgenote of samenwonende met het laagste inkomen en het volledige inkomen van de andere echtgenoot/echtgenote of samenwonende.

* Zie eveneens woningen in het kader van een wijkcontract